[2019-08-18 17:21:47] fájl /var/www/common/modules/db.inc.php, sor 114, function db__query(): 
	sql query error: 
UPDATE session SET active=0 WHERE active=1 AND validated_on<'2019-08-18 16:21:47'
	fájl /var/www/common/modules/session.inc.php, sor 37, function db_query()
	fájl /var/www/domains/wdl2.hu/index.php, sor 17, function session_setup()
[2019-08-18 17:21:47] fájl /var/www/common/modules/db.inc.php, sor 114, function db__query(): 
	sql query error: 
INSERT INTO session (sid, created_on, validated_on, referer, accept_language, user_agent, remote_addr, active, new_visitor) VALUES ('6272CDE7EA27B78285F4B2A11B6ED025', '2019-08-18 17:21:47', '2019-08-18 17:21:47', '', 'en', 'ccbot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '35.173.234.237', 1, 1)
	fájl /var/www/common/modules/session.inc.php, sor 101, function db_query()
	fájl /var/www/domains/wdl2.hu/index.php, sor 17, function session_setup()
Watch de Luxe

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

SWISS-WATCHES Kft.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.wdl.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Az adatkezeléssel érintettek köre a weboldalon regisztrálók.

Az adatok kezelését a SWISS Watches Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1052 Budapest, Kristóf tér 6., a továbbiakban adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Profit & Partners Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32., a továbbiakban adatfeldolgozó végzi.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

Adatkezelési alapelvek a SWISS-WATCHES Kft. adatkezelése során személyes adat akkor kezelhető, ha

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy a törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A www.wdl.hu weboldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama:

Az adatkezelő adatai:
Név: SWISS Watches Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1052 Budapest, Kristóf tér 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-729075
Adószám: 13317344-2-41

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az Adatvédelmi szabályzat 2016. október 1. napján lép hatályba.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Cégünk adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-106417/2016.

Budapest, 2016. október 1.

Merüljön el a luxus világában

Ismerje meg az időtlen élményeket velünk és töltse le most értékes anyagunkat:

[2019-08-18 17:21:47] fájl /var/www/common/modules/db.inc.php, sor 114, function db__query(): 
	sql query error: 
UPDATE session SET history='2019-08-18 17:21:47\nadatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat		' WHERE id=0
	fájl /var/www/common/modules/session.inc.php, sor 140, function db_query()
	fájl /var/www/domains/wdl2.hu/index.php, sor 329, function session_save()